Image
World map small

Urumqi contact information

Internet
http://www.xao.ac.cn
 
Phone numbers
+86 991 3689002 (Urumqi headquarters) 
+86 991 5933077 (Nanshan control room)
 
Fax numbers
+86 991 3838628
 
VLBI account
nanshan{at}xao.ac.cn
 
VLBI friend
ZHANG Hua (zhangh{at}xao.ac.cn
+86 991 3689063
+86 139 99273667 (mobile)
 
Technical friend
YAN Hao (yanhao{at}xao.ac.cn
+86 991 3689065
 
VLBI chief/director
CUI Lang (cuilang{at}xao.ac.cn
+86 991 3689079
 
Scheduler
YUAN Jianping (yuanjp{at}xao.ac.cn
+86 991 3689017
 
Disk shipments
ZHANG Hua (zhangh{at}xao.ac.cn
+86 991 3689063 
+86 139 9927 3667 (mobile)
Postal and institute address
Xinjiang Astronomical Observatory, CAS 
150 Science 1-Street 
Urumqi, Xinjiang 830011 
P.R. China
 
Telescope address
Nanshan Station 
Gangou village 
Urumqi county